Friday, September 15, 2017

Ban Gioc Waterfall - Cao Bang - VietNam

1 comment:

  1. Quê tôi có thác đẹp đẻ thế nầy, sao Việt Cộng lại bán đi? Lỗi ai? Lịch sử hay lỗi
    vì tập đoàn Việt Cộng THAM VỌNG ?!!!!! Việt Cộng ĐI CHẾT Đi .........

    ReplyDelete