Saturday, May 25, 2019

Anh Em Nhà Tôn Thất


Bác sĩ Tôn Thất Tùng được Bác Hồ yêu mến, trọng vọng. Khi Tôn Thất Tùng qua Pháp công tác, các báo chí ngoại quốc xúm lại phỏng vấn:

- CS rất ghét quan lại, phong kiến, sao ông lại được CS tin dùng? Ngoài ông ra, có ai thuộc dòng họ Tôn Thất được ưu đãi như vậy hay không?
Tôn Thất Tùng đáp:
- Anh em nhà Tôn Thất chúng tôi được đảng và Hồ Chủ tịch tin dùng. Khắp các bộ viện, cơ quan đều có anh em chúng tôi.

Bộ công an có Tôn Thất Đức.
Bộ Ngoại giao có Tôn Thất Tín.
Bộ Giáo dục có Tôn Thất Học.
Bộ Lao động có Tôn Thất Nghiệp.
Bộ Kinh tế có Tôn Thất Thoát, Tôn Thất Thâu.
Bộ xây dựng có Tôn Thất Phá.
Bộ Xã hội có Tôn Thất Hoạn.
Bộ Tài nguyên- môi trường có Tôn Thất Nhiễm.
Bộ Kế hoạch có Tôn Thất Hậu.
Bộ Giao thông có Tôn Thất Bế
Bộ Nông nghiệp có Tôn Thất Thu
Bộ Lâm nghiệp có Tôn Thất Hỏa.
Ban Tôn giáo thì có Tôn Thất Vô. Tôn Thất Thần.
Bộ Quốc phòng thì có Tôn Thất Bại.
Bộ Chính trị thì có Tôn Thất Sách.
Hội phụ nữ có Tôn Thất Trinh, Tôn Thất Tiết.
Sở Tín dụng có Tôn Thất Láo.

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment