Thursday, May 30, 2019

Chào Bà Nội Tướng Người Phương Nam - Trầm Vân

Bài viết "Bà Nội Tướng Của Tôi" rất hay, rất chân thật. Mến gửi lại bài thơ cảm tác.
Trầm Vân


Mời đọc

No comments:

Post a Comment