Monday, November 11, 2019

Cái Ghế Và Cái Giáo Dục XHCN

- Ghế đã mua về theo sỉ số của lớp. Nhưng những em đã đóng tiền mua ghế thì mới được ngồ̀ ghế. Còn em nào chưa đóng tiền thì chưa được ngồi.
- Đó cũng là một cách giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa "Ngồi theo thu nhập và hưởng theo giao nộp".https://www.facebook.com/677672049333462/posts/750629985371001/

No comments:

Post a Comment