Wednesday, December 18, 2019

Tuổi Đá Buồn - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,
Xin chia sẻ bài thơ có được trong ngày 18/12/2019...
Từ một bài viết của tác giả Huy Phương, tôi cảm tác bài thơ...

No comments:

Post a Comment