Wednesday, January 29, 2014

Life Vest Inside - Kindness Boomerang - "One Day"

Gieo nhân tốt sẽ nhận quả tốt, như chiếc Boomerang, những gì mình cho ra sẽ nhận được trở về!

No comments:

Post a Comment