Wednesday, January 29, 2014

Mỹ Đen

Đen hay trắng, đỏ hay vàng, cắt ra cũng máu đỏ như nhau, cũng có trái tim biết yêu thương, biết đau khổ. Hãy biết tôn trọng lẫn nhau nếu ta là con người! 

No comments:

Post a Comment