Wednesday, February 5, 2014

Great Chinese State Circus - Swan Lake

Mời thưởng thức màn xiệc Vũ Điệu Thiên Nga rất ngọan mục

No comments:

Post a Comment