Monday, February 24, 2014

Thế Nào Là Người Đẹp?


Ca tụng cô gái đẹp có gương mặt kiều diễm, ngoai hình hấp dẫn v.v… Là cái đẹp của sự ham muốn, chiếm đọat, xoay vần trong vòng sinh tử luân hồi, ngầm chứa khổ đau, sớm nở tối tàn không có chi đáng tán dương cả.

Chẳng có chi là đẹp cả, đẹp hay không là ở chỗ: 
Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp. 
Ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp.
Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp. 
Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng mà giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp. 
Phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp người cô quả cô độc, tôn quý các bậc hiền thánh đó là tâm hồn đẹp. 
Thấy người ta lâm nguy, sợ hãi mà nói lời an ủi giúp đỡ, đó là ngôn ngữ đẹp. 
Không một tà niệm nảy sinh, đó là ý đẹp. 
Thấy người ta u tối, không hiểu biết mà khai mở trí tuệ, cho học hành chữ nghĩa, đó là trí tuệ đẹp.

Tất cả những cái đẹp này cần phải được tuyên dương, ghi vào sử sách, lập bia ghi công, dựng tượng để chiêm ngưỡng.

     Chí lý lắm thay ! ! ! ...

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment