Saturday, September 12, 2015

Thực Đơn Cho 3 Loại Người ?

Thực đơn " Cuốc Tế "?
 Ở Việt Nam ta có thực đơn cho 3 loại người :
1. Cho người Việt chỉ biết tiếng Việt ...
2. Cho người ngoại quốc không biết tiếng Việt phải đọc tiếng Anh ... 
3. và đặc biệt cho một loại người không hiểu tiếng Việt, hiểu tiếng Anh, nhưng không đọc được tiếng Anh,  mà phải đọc tiếng Anh theo cách viết tiếng Việt !!!

1 comment: