Monday, August 30, 2021

Vẽ Tranh Trên Lông Gà

Mời thưởng thức tài nghệ người dân da đỏ Hoa Kỳ qua những tranh họa độc đáo được thực hiện trên lông gà.
Hồng Thúy chuyển

1 comment: