Saturday, November 8, 2014

Biên Hòa Memories #519 / Tiền Việt Nam Cộng Hòa.

Youtube lưu niệm tiền VNCH một thời vang bóng! Còn tìm đâu nữa!

No comments:

Post a Comment