Wednesday, April 13, 2016

Đêm Buồn - Thơ Trầm Vân - Nhạc: Chiếc Lá Cuối Cùng - Lính Thủy Thực Hiện

Thơ: Trầm Vân
Nhạc: Chiếc lá cuối cùng - Tuấn Khanh
Tiếng hát: Tuấn Ngọc

No comments:

Post a Comment