Wednesday, April 20, 2016

Tháng Tư Nỗi Buồn Ở Lại - Thơ Trầm Vân - Nhạc: Biệt Ly - Lính Thủy Thực Hiện

Thơ: Trầm Vân
Nhạc: Biệt Ly - Dzoãn Mẫn 
Tiếng hát: Tuấn Ngọc

No comments:

Post a Comment