Sunday, April 24, 2016

Nhớ Sài Gòn Xưa - Thơ Trầm Vân - Nhạc: Trả Lại Em Yêu - Lính Thủy Thực Hiện

Thơ: Trầm Vân
Nhạc: Trả lại em yêu - Phạm Duy
Tiếng hát: Thái Thanh

No comments:

Post a Comment