Friday, June 1, 2018

Xem Tướng Bạn Bè !


1- Người Hèn:
Người hèn sống phận Ngựa Trâu
Người hèn có tính đi đâu cũng luồn
Người hèn ngậm miệng luôn luôn
Người hèn tốt xấu vui buồn mặc bay!

2- Người Ngay:
Người ngay ngẩng mặt ban ngày
Người ngay nói thẳng chuyện này chuyện kia
Người ngay đâu sợ miệng bia
Người ngay tốt xấu phân chia rõ ràng.

3- Người Sang:
Người sang phong cách đàng hoàng
Người sang cư xử rõ ràng dưới trên
Người sang thiên hạ biết tên
Người sang luôn biết mình nên làm gì.

4- Người Gian:
Người gian thập thụt thầm thì
Người gian sau trước chỉ vì mình thôi
Người gian ăn nói lôi thôi
Người gian của bạn của tôi nhập nhằng!

5- Người Ác:
Người ác sát khí đằng đằng
Người ác bá đạo nhập nhằng Vua Tôi
Người ác vì chỗ mình ngồi
Người ác giết cả bầy tôi lẫn thầy!

6- Người Tài:
Người tài tâm đức đắp đầy
Người tài không quản khó này khổ kia
Người tài biết việc phân chia
Người tài tính trước hoạ kia phúc này.

7- Người Ngu:
Người ngu không biết gian ngay
Người ngu lẫn lộn ban ngày ban đêm
Người ngu ân oán hay quên
Người ngu thường thích những tên nịnh thần!

8- Người Khôn:
Người khôn lợi dụng xa gần
Người khôn phân định cái cần cái không
Người khôn biết cách kể công
Người khôn tính việc vượt sông khi cần.

FB Vương Điền

No comments:

Post a Comment