Saturday, August 18, 2018

Tại Sao SGN ? Tại Sao 084 ?


Mã số điện thoại 084 của Việt Nam hiện nay là mã số của Việt Nam Cộng Hoà trước đây.
Mặc dù chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã sụp đổ trong sự kiện 30/4/1975 và đến ngày 2/7/1976 Việt cộng đã đổi tên Sài Gòn thành "tp hcm".
Tuy nhiên có những cái mà chúng không thể thay đổi được mà thế giới đã công nhận trước đó. "Đó là mã số vùng điện thoại của Việt Nam "84" chính là mã số vùng của Sài Gòn ngày xưa trước năm 1975 (trước năm 1975 Bắc Việt không có mã số vùng, điều đó chứng tỏ Bắc Việt không liên lạc với thế giới, cho đến khi cưỡng chiếm được Miền Nam chúng đã xin số vùng thì cơ quan truyền thông quốc tế chỉ có thể cấp số đã có sẵn, không thể thay đổi, đó là số của Saigon). 
Cũng vậy, mã số phi cảng chúng cũng không thể xin thay đổi, vì thế cho nên dù ép buộc dân Việt Nam phải viết tên Sài Gòn bằng tp hcm, nhưng chúng vẫn không thể xin thay đổi mã số phi cảng Tân Sơn Nhứt là SGN.

Nguồn : Van Pham

1 comment: