Wednesday, October 17, 2018

Những Điều Phật Không Thể Làm Được


Có một đệ tử hỏi Phật rằng : “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn những kẻ chịu khổ vậy? 
Phật rằng : “Tôi tuy có sức thần thông rất lớn ; nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được, 
chính là : 
 Điều 1 : 
- Nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay. 
Điều 2 : 
- Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu, học. 
Điều 3: 
- Tột cùng của Diệu pháp không thể diễn tả được. Bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi.
Điều 4 : 
- Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói  mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước. 

Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên.Gọi Là...
- Gọi là bạn bè, là những người an ủi tinh thần của bạn; 
- Gọi là tiểu nhân, là những kẻ làm trở ngại phẩm đức của bạn; 
- Gọi là cố nhân, là những người tạo ra sự ưu tú của bạn;
- Gọi là quý nhân, là những người làm thay đổi vận mệnh của bạn;
- Gọi là Phật Thánh, là những người dẫn dắt bạn giác ngộ bản tính chân thật; 
- Gọi là ma quỷ, là những gì sai khiến bạn bành trướng tự ngã của mình.
- Gọi là đích thực an bình, chính là khi bạn biết Gọi Chính Mình trở về trong cõi lòng thanh tịnh, trong sáng bản nhiên. 

https://quangduc.com

1 comment:

 1. Trong bốn điều mà Phật Thích Ca không thể làm được cho ta,thì Tự Phật của mình
  làm được.trừ điều cuối cùng thì đúng là bất khả :
  1/Đúng là "Nhân-Quả không thể đổi thay",thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là
  ta bị trói trong vòng Nhân-Quả vĩnh kiếp.Vì sao?Vì lẽ Chân Như Tự Tánh của ta
  không hề có cái gọi là Nhân-Quả,chỉ khi nào ta tạo ra Nhân thì mới thọ Quả mà
  thôi.Thử hỏi,cái gì tạo ra Nhân?Chính là Tự Ngã của mình vậy.Nghĩa là khi làm
  điều gì do Tham Sân Si xui khiến tức là vì Ngã mà tạo ra Nhân rồi vậy.Nên nếu
  thật sự giác ngộ Vô Ngã,biết rõ thân tâm của mình xưa nay vốn vẫn Vô Sanh,thì
  làm bất cứ điều gì chính là Tự Phật của mình làm.Tự Phật chính là Chân Như Tự
  Tánh,không có can hệ gì đến Nhân-Quả Thiện Ác.
  2/Trí Tuệ chính là bản chất của Tự Phật,làm sao chia xẻ cho cho ai?Người ta vì
  mê mà nhận lầm cái tướng hư vọng làm thân tâm của mình,không biết Tự Phật.Nên
  nếu hốt chợt nhận ra Tự Phật liền được Trí Tuệ bình đẳng với chư Phật tức thì.
  Điều này khó tin,vì ai cũng không thể tin mình vốn sẳn có Tri Kiến Như Lai,trong
  khi hằng ngày vẫn dùng mà không tự biết.Do chỗ mê ấy mà đức Phật ra đời chỉ với
  mục đích duy nhất:KHAI THỊ TRI KIẾN NHƯ LAI CHO CHÚNG SINH NGỘ NHẬP mà thôi.
  3/Cái gọi là Diệu Pháp chính là Tri Kiến Như Lai,còn gọi là Trí Tuệ Bátnhã,còn
  gọi là Tự Tánh,còn gọi là Bản Tâm Chơn Thật của mình.NÓ không phải là CÁI BỊ
  HIỂU BIẾT cho nên không thể diễn tả để cho người khác sanh hiểu về NÓ.Nghĩa là
  người ta không thể tu hành mà được Bản Tâm của mình.NÓ chỉ có thể do một sátna
  giác ngộ mà nhận ra thôi.Chỗ này đức Phật gọi là "thực chứng" vậy.
  4/Đức Phật không thể độ người không có duyên,điều này rất đúng.Thế nào là "không
  có duyên"?Là những người cố chấp cái huyễn tướng làm thân tâm tự ngã của mình.
  Nó chính là pháp Sanh-Tử,mà Phật Pháp lại tiêu diệt nó để cho chúng sinh nhận ra
  Tự Phật mà thoát,thử hỏi làm sao họ chấp nhận được những lời Phật nói?Họ thật nực
  cười!Đã đến với Phật mà vẫn cố chấp thân tâm tự ngã,lại còn dùng nó tu hành để
  mong nhận ra Tự Phật thì thật khôi hài!Hạng này chính là năm ngàn người bỏ hội
  Pháp Hoa đó thôi.Nên biết đó là "không có duyên" vậy.

  ReplyDelete