Friday, April 26, 2019

Câu Trả Lời Đúng Nhất


Lượm trên mạng

1 comment:

  1. Và để vận hành nó, lòng của họ phải tàn bạo, vô nhân đạo, và mọi thủ đoạn đều vì mục đích.

    ReplyDelete