Saturday, April 27, 2019

Thiệt Là Nhức Đầu! - Cái Bàn Ủi


Thật ra là cái bàn ủi và cái bàn ủi (cái bàn để ủi) đọc giống nhau nhưng rất khác nhau.

Cái bàn ủi là cái bàn để ủi, còn cái bàn ủi là cái bàn để ủi. Cái bàn ủi không phải là cái bàn ủi mà cái bàn ủi cũng không phải là cái bàn ủi.

Cái bàn ủi phải được sử dụng đúng cách, còn cái bàn ủi phải được dùng đúng chỗ. Không thể lấy cái bàn ủi để làm cái bàn ủi và cái bàn ủi để làm cái bàn ủi được.

Cho nên khi nói về cái bàn ủi hãy nghĩ nó là cái bàn ủi chứ không phải là cái bàn ủi.

Túm lại, cái bàn ủi hoàn toàn khác với cái bàn ủi.


Kim Hoa sưu tầm

No comments:

Post a Comment