Friday, October 25, 2019

Các Bà Nghe Tôi Dặn Đây...!!


Hôm nay tôi họp gia đình
Có vài lời dặn..."các mình" yêu thương !
Ngày mai tôi phải lên đường
Về quê họp hội đồng hương mấy ngày .

Các bà chú ý nghe đây
Để rồi thực hiện mấy ngày ... vắng tôi .
Kẻo mà khi vắng tôi rồi
Các bà làm loạn ... xa rời kỷ cương !

Bà cả...nhớ phải ... làm gương
Không được bắt nạt , coi thường...các em !
Giữ cho trong ấm ... ngoài êm
Thay tôi quản lý ... gạo tiền ... thu chi !

Bà hai...trách nhiệm ... thứ nhì
Vắng tôi tuyệt đối cấm đi ... đánh bài .
Thu vén nhà cửa ... trong ngoài .
Chợ búa , cơm nước cả hai ... sáng , chiều !

Bà ba...hạn chế ... "on" nhiều
Trên "phây" giờ lắm tình yêu ... lằng nhằng .
Tháng này cước mạng ... mà tăng
Tháng sau tôi sẽ cắt phăng ... 4G !

Bà tư...đang có ... con thơ
Việc gì quá sức thì nhờ ... chị em .
Các bà còn lại ... phụ thêm
Cấm được ca thán lèm bèm ... mất hay !

Bà năm ... từ trước đến nay
Cũng vì nhỏ tuổi tôi hay ... cưng chiều .
Nên đừng cậy được ... tôi yêu
Chành chọe các chị ... "cân điêu ... nói thừa" !

Các bà ... đã rõ cả chưa ?
Ở nhà xử sự cho vừa lòng nhau .
Tôi đi chắc sẽ không lâu
Cùng lắm cũng chỉ tuần sau ... tôi về .

Bà nào không có ... vấn đề
Khi về tôi thấy ô kê ... thưởng liền .
Bà nào ... làm máu tôi điên .
Thì tôi "cấm vận" ngủ riêng ... một tuần !
🤣🤣🤣 !!!


Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment