Thursday, March 31, 2022

50 Năm Bước - Đỗ Công Luận

Năm 1972. Mùa hè đỏ lửa. Chiến tranh đỉnh điểm. Hoản dịch hạ thêm một tuổi.  Khi ấy tôi 21 tuổi. Cũng như bạn bè trang lứa, bỏ bút nghiên theo nghiệp binh đao. 

Ngày 4/7/1972, vào trường Bộ Binh Thủ Đức. Ngày 1/8/1972, nhập học. Khóa 3.72. Thấm thoát đúng 50 năm. Nửa vòng thế kỷ. 3 năm đùa giỡn chiến tranh.

Giờ nhìn lại. 71 tuổi. Tóc đã bạc màu. Trí thần minh mẫn. Còn ngạo nghễ với đời.

Cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn trời đất còn cho sống được hôm nay....


Đỗ Công Luận

No comments:

Post a Comment