Wednesday, March 9, 2022

Giặc Đên Nhà, Đàn Bà Trẻ Già Đều Đánh - Tinh Thần Yêu Nước Của Phụ Nữ Ukraine


 Mời xem Bé gái Ukraine đuổi một lính xâm lược Nga về nước

No comments:

Post a Comment