Tuesday, July 14, 2015

Hứng Táo

Chúng ta còn nhanh nhẹn không?

Mời  cùng thử xem phản ứng nhanh nhẹn của mình qua trò chơi sau 


Sau đó, bấm vào trái táo màu đỏ và dùng con chuột kéo cái giỏ để kịp thời hứng táo rụng.

- Lớp tuổi < 40 : cần hứng được > 50 trái táo.
- Lớp tuổi < 50 : - - - - - > 40 - -
- Lớp tuổi < 60 : - - - - - > 35 - -
- Lớp tuổi < 70 : - - - - - > 30 - -

Have fun!

No comments:

Post a Comment