Wednesday, July 15, 2015

Thanh Ngọc Lan - Phong Lan


Thanh Ngọc Lan
(Thuận Đọc)

Xanh trong sắc đậm tuyệt hoa lan
Củ bẹ to tròn mọng nứt tràn
Vành mỏng đẹp xinh môi lưỡi nhỏ
Bảng dầy tươi thắm cánh đài trang
Danh vang tiếng nhất ngôi vương giả
Phẳng lặng tâm thiền vị đá vàng
Cành lá rũ buông sầu lắng đọng
Thanh thiên rọi nhật ánh xuân sang
             
Lan Ngọc Thanh   
 (Nghịch Đọc)

Sang xuân ánh nhật rọi thiên thanh
Đọng lắng sầu buông rũ lá cành
Vàng đá vị thiền tâm lặng phẳng
Giả vương ngôi nhất tiếng vang danh
Trang đài cánh thắm tươi dầy bảng
Nhỏ lưỡi môi xinh đẹp mỏng vành
Tràn nứt mọng tròn to bẹ củ
Lan hoa tuyệt đậm sắc trong xanh

Phong Lan
Melbourne   2015

No comments:

Post a Comment