Thursday, February 13, 2020

Viện Bảo Tàng Louvre Paris, Pháp - Nguyễn Duy Phước

Mời quý vị viếng thăm Viện Bảo Tàng Louvre Paris của nước Pháp với sự hướng dẫn rất tận tình của "Tour Guide" Nguyễn Duy Phước.

No comments:

Post a Comment