Monday, September 28, 2020

Tấm Ảnh Tuyệt Vời


Đây là chân dung tổng thống Trump đã được Ông Bảy Nghĩa ở Đồng Tháp làm bằng gân lá sen.

1 comment: