Monday, April 27, 2015

Anh Ở Đây - Youtube Nguyễn Thị Thêm

Một youtube ghi lại những ngày tháng đọa đày khổ sai của anh em quân cán chính VNCH trong trại tù cộng sản sau ngày mất nước.

No comments:

Post a Comment