Tuesday, April 14, 2015

Tự Điển Việt - Việt.


Không có gì khổ sở hơn phải nghe chính người Việt tại Mỹ, hở ra là Bức Xúc, Ấn tượng, Đăng Ký, Tham quan, Sự Cố, Phần cứng, Phần mềm...v..v.....

Mời xem bảng đối chiếu tiếng Việt  trước 75 và sau 75 
Kim Hoa sưu tầm

No comments:

Post a Comment