Saturday, April 25, 2015

This Land Is Mine - Andy Williams - PPS

Mời thưởng thức slide show hình ảnh quê hương qua nhạc phẩm "về miền đất hứa" (Exodus song)

No comments:

Post a Comment