Tuesday, May 24, 2022

Bạn Bè Xưa Cũ - Đỗ Công Luận

Thưa các anh chị,

Sáng qua, tôi cùng các bạn chung lớp, gặp lại người bạn học cũ.

Năm 1970 ra trường, theo vận nước nổi trôi, bôn ba thời vận.

Năm 1982, gặp nhau, hai đứa hai chiếc xe đạp thồ. Một thời gian khó.

Giờ gặp lại nhau, mái tóc điểm sương. Thất thập cổ lai.

Ngồi cùng nhau bên dòng sông quê hương. Vẫn còn hạnh phúc. 

Cả chục đứa bạn, rời xa bạn bè.

Xin có bài thơ cảm tác sẻ chia...

No comments:

Post a Comment