Friday, May 20, 2022

Bên Chiều Xót Đau - Đỗ Công Luận

Buổi chiều. Ngồi trước hiên nhà. Nhìn ra đường. 

Trông mưa rơi. Mưa lất phất. Mưa dầm. Bỗng có tâm trạng.

Bài thơ ra đời.

Làm thơ là như vậy đó...

No comments:

Post a Comment