Wednesday, March 5, 2014

Bài giảng cuối cùng-The Last Lecture

Bài ging cui cùng ca mt Giáo Sư  Đại hđang mang  bnh ung thư sắp lìa trần. Rất cm đng.

No comments:

Post a Comment