Wednesday, March 12, 2014

Gia Đình An-Phong


Gia đình An-Phong

Linh Mc Nguyn Văn Qui

Con người sinh ra, ai cũng có cha ,có m, có mt gia đình... Không có ai t đt n mà chui lên... Nhưng vì hoàn cnh, vì xã hi, vì giáo dc v.v. có mt s người kém may mn, mt hoc xa cha m sm, nên phi sng lang thang, không gia đình... Đó là trường hp các em mà người ta gi tt là bi đi ; ngh sinh sng ca các em thường là đi đánh giy...

Lúc đó, năm 1963, tôi làm qun lý trong Dòng Chúa Cu Thế Rch-Da, Vũng-Tàu. Trong nhng lúc đi ch cho nhà dòng, tôi có dp gp nhiu em đánh giy, và dn quen thân vi các em...

Mt hôm, tám em đánh giy ti xin tôi ... Tôi cười và nói : " B ti con mun đi tu h, nhà này là mt tu vin mà ? " Các em tr li : " Không, ti con mun vi cha " ... vi cha mà không chu đi tu: đó là c mt vn đ. May phước tôi làm qun lý Nhà Dòng, nên có mt khu riêng dành cho gia nhân, nhng người giúp vic cho Nhà Dòng. Đ tám đa chung vi nhng gia nhân đó, trong bng tôi nghĩ thm: đây bun chết, chúng nó ít ngày ri s đi sng li ngoài ch, vui nhn hơn... Dè đâu, chúng nó không đi, mà còn r thêm các đa khác đến ... Thm thóat, con s lên ti hơn hai chc. By gi "Chúa mi can thip vào vn đ".

Trước mt Nhà Dòng là mt phi trường. Phi cơ và trc thăng ca quân đi M bc lên đáp xung liên l, làm các cha dy hc Đ-t-vin không dy được. Các cha phàn nàn vi Cha B Trên Giám Tnh..., và Cha B Trên Giám Tnh mi gii quyết: đưa Nhà Đ-T lên Sàigòn. Thế là c Nhà Dòng và Nhà Đ T ra đi di tn, đ li my chc em bi đi. Và tôi li vi các em...
  
GIA ĐÌNH AN-PHONG bt đu t túc : nuôi gà đ nuôi nhau; khi s vi hai mươi con, đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, s gà lên ti hơn 6000 con, và t trước đến lúc đó đã ăn không biết bao nhiêu và đã bán biết bao nhiêu... Bàn tay ca Chúa thy rõ ràng. Chúa sinh Chúa dưỡng.

Nh đường li Chúa soi sáng mà s các em mi ngày mi tăng thêm. Tôi nói vi các em: Chúa dng nên con người và cho hoàn toàn t do. Cho nên trong nhà ca mình, chúng con mun làm gì thì làm. Đa nào mun đi hc, cha cho đi hc. Đa nào mun hc ngh, cha cho hc ngh. Còn đa nào mun không chơi, không làm gì hết, vn c được như thường. Không làm gì hết mà đến ba ăn, có quyn đến ăn như mi người, vì mình là đa con trong nhà thì mình có quyn ăn, còn làm vic là chuyn khác. Nghe vy, đa nào cũng thích, và ti nó mi r nhau đến càng ngày càng đông...

Mt hôm, my anh ln có ý kiến giáo dc hay, mi bàn vi tôi. Chúng con mun chia nhóm. Chia nhóm là làm sao? Tt c ti con đu là bi đi. Vy thì my em nh, đi hc, là nhóm "bi non". Còn các anh ln, hc ngh, là nhóm "bi già". Còn my anh em không làm gì hết là nhóm "bi cà nhng"!!!  Nói ri và làm lin... My anh em nhóm "cà nhng" hơi quê x mt chút. Nên t t ri my anh em đó gia nhp nhóm "bi hc trò" hay "bi hc ngh"...Thế là ý kiến giáo dc ca my anh ln đã thành công m mãn.

Lúc y, cơ quan vin tr Công Giáo M quc có cho bt mì, làm bánh mì cho hc sinh nghèo. Tôi mi kêu mt ông th làm bánh mì người Trung-Hoa, Chú Hai. Chú Hai xây mt cái lò ci nướng bánh mì. Tôi nói vi các em: đa nào mun hc làm bánh mì thì đi vi Chú Hai. Mt s my anh ln đi vi Chú Hai... Tôi cũng có mướn hai ông th máy: anh Hai và anh Ba. Tôi nói vi các em: đa nào mun hc ngh th máy sa xe hơi thì đi vi anh Hai, anh Ba... Thế là my tháng sau, trong nhà có hai băng th làm bánh mì và th máy sa xe hơi... Như thế là GIA ĐÌNH AN-PHONG đã khai trương Lò Bánh Mì AN-PHONG và Garage AN-PHONG, thêm phương tin nuôi sng các em.

Vi thi gian, theo đường giây radio-Á-Rp, GIA ĐÌNH AN-PHONG và xe cammionnette Peugeot 404 ca cha Qui được các em đánh giy chng nhng Vũng-Tàu mà c Sài-gòn-Ch-ln biết và nhn din. Các em r nhau vô càng đông... Mt hôm tôi đi ch Ch-ln. Đi ch xong, tr li xe, tôi thy mười mt em vi thùng giy trên tay, ngi sn trên xe: các em ngi chơi vì biết là xe ca cha Qui. Tôi ngó các em, các em nhìn tôi cười, chào nhau. Tôi mi but ming hi các em: "Cha đi v Vũng Tàu nè, đa nào mun đi Vũng-Tàu tm bin vài ngày ri tr v Ch-ln li, cha s ch v... Các em dòm nhau, hi ý kiến, ri bo nhau,: Mình phi đi tr thùng giy cho "anh nuôi" đã... Mi em có "anh nuôi" và thùng giy riêng ca anh đó. My em nhanh chân, nhy xung xe và trong my phút, chy tr li, nhy lên xe, ngi gn gàng, vui cười khoái chí...

Thế là mười mt em đánh giy Ch-ln, không cn tính toán lâu bt đu đi Vũng-Tàu tm bin...

Th hai tun sau, tôi có dp lên Sài-gòn. Tôi gi mười mt em hôm trước đến và hi: "Cha đi Sài-gòn đây, ti con mun v thì lên xe". Các em ngó nhau, cười và đng thanh: "Không, ti con không đi v, ti con li đây vi cha..." Vy là GIA ĐÌNH AN-PHONG tăng s thêm mười mt người na...

Cùng vi các em bi đi, có nhiu gia đình nghèo, cũng đến xin . Dn dn s nhng người này cũng lên đến my chc gia đình...

Li có nhng em sơ sinh: cha m sinh ra, ri không th nuôi được, đem đến gi GIA ĐÌNH AN-PHONG nuôi giúp. Hoc các bà m ôm con ra ngoài ch, ri nh các bà biết đường giây, m vào GIA ĐÌNH AN-PHONG giùm... Thành phn th ba này gia tăng cũng nhanh; cui cùng trong nhà cũng được ba phòng, mi phòng 40 chc cái nôi... Cùng vi các em, Chúa cũng gi my bà, my ch đến tình nguyn nuôi các em... Vic ca Chúa làm bao gi cũng l lùng...

Thêm các gia đình nghèo và các em sơ sinh, thì thêm ming ăn. Chúa li gi quân đi M, Úc đem đ git đến: GIA ĐÌNH AN-PHONG li thêm nhà git i đ nuôi sng nhau... T ơn Chúa.

Nh Chúa soi sáng và dn dt, đường li làm vic trong GIA ĐÌNH AN-PHONG tóm tt trong mt câu "Tôn trng t do và yêu thương ln nhau". Cho nên GIA ĐÌNH AN-PHONG không t chi mt người nào đến xin giúp đ. Kết qu: ngày 30 tháng 4 năm 1975, con cái Chúa, tính ra được : hơn 300 em bi đi, hơn 100 ông bà gia đình nghèo, và hơn 100 em bé cô nhi...


Đó, là tiu s ngn gn ca GIA ĐÌNH AN-PHONG,
 hôm nay được gi lên mng internet. 
Hy vng ông bà anh ch nào đã sng cùng nhau thi gian ngn dài nào đó, 
tìm dp v gp li nhau, chia s vui bun vi nhau.

Liên lc vi GIA ĐÌNH AN-PHONG Pháp :

 Lm Nguyn Văn Qui 27 Place Frederic auguste Bartholdi - 95120 Ermont - France;
 ĐT trong nước Pháp : 
0134150584;
 ĐT t ngoài nước Pháp 
33134150584.

Lượm trên net

No comments:

Post a Comment