Friday, April 18, 2014

Hồn Việt Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam

Youtube này đã được phổ biến từ lâu, có lẽ đa số người Việt ai cũng đã xem qua. Xin lưu trử vào đây để làm tài liệu lịch sử nước nhà.
Cám ơn người thực hiện

No comments:

Post a Comment