Monday, April 21, 2014

Phở Và Em - Người Phương Nam


Em hớn hở ngồi bên tô phở
Nước lèo thơm váng mỡ mặt tô


Em đói lòng quất hết bốn tô
Mới lưng lửng vớt ba tô nữa!


Phở xong em bưng ly chanh đá
Ực một hơi đã khát gì đâu


Thêm ly chè tráng miệng ba màu
Trả tiền xong đứng lên xiểng niểng…!

Oh  la la...!
Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment