Monday, March 30, 2020

Mối Lo Về Vi Khuẩn Và Virus Đóng Băng Sẽ Hồi Sinh Khi Trái Đất Ấm Lên - Huỳnh Chiếu Đẳng


Throughout history, humans have existed side-by-side with bacteria and viruses. From the bubonic plague to smallpox, we have evolved to resist them, and in response they have developed new ways of infecting us. We have had antibiotics for almost a century, ever since Alexander Fleming discovered ... View the article. https://flip.it/mwPdUa

(máy dịch:) (đại khái) Xuyên suốt lịch sử, con người đã tồn tại song song với vi khuẩn và virus. Từ bệnh dịch hạch đến bệnh đậu mùa, chúng ta đã tiến hóa để chống lại chúng. Chúng ta đã có thuốc kháng sinh trong gần một thế kỷ, kể từ khi Alexander Fleming phát hiện ra penicillin. Đáp lại, vi khuẩn đã phản ứng bằng cách tiến hóa kháng kháng sinh. Trận chiến là vô tận. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bất ngờ tiếp xúc với vi khuẩn và vi-rút chết người đã vắng mặt hàng ngàn năm hoặc chúng ta chưa bao giờ gặp nhau trước đây? 

HCD: Thưa đây cũng là nguyên nhân cho những chứng bịnh nhân loại sẽ phải đối diện trong tương lai. Cơ thể con người chưa quen với những chủng loại vi khuẩn và siêu vị ngủ yên cả triệu năm trước giờ đây bùng ra trở lại.

Huỳnh Chiếu Đẳng (Quán ven đường)

No comments:

Post a Comment