Saturday, August 23, 2014

Hài Kịch - Hạnh Phúc Trong Ta - Quang Minh - Hồng Đào

Mời xem một vở kịch vui rất ý nghĩa, một thông điệp nhắn nhủ mọi người hãy biết lượng sức mình, đừng ham những gì vượt quá tầm với, chỉ chuốc khổ vào thân.

1 comment: