Monday, November 30, 2015

Ảo Vọng - Thái Quang Đáng - Mai Đằng - Tâm Thư - PPS Phan Anh Siêu

Suốt một đời chạy theo ảo vọng
Đến bây giờ mới biết phù vân...!

No comments:

Post a Comment