Thursday, November 26, 2015

Happy Thanksgiving To All !!!


Tạ ơn Chúa _ hôm nay ta còn sống
Mắt còn nhìn, còn đọc được i-meo
Đời còn vui, đâu đến nỗi cô liêu
Thêm kiến thức, thêm từ tâm hỷ xả !

Tạ ơn Thân hữu gần xa
Hàng ngày chia sẻ cùng ta đủ điều
I-meo nhận được bao nhiêu
Là bao tình cảm thương yêu chan hòa !

T   is for being Thankful for so many things in our life.
H   is for the  Happy thoughts that carry us through each day.   
A  is for living in the United States of America with all the     freedoms that we have.
N   is for the  New and old friends that we are fortunate to have.
K   is for the Kindness that we do to one another.
S   is for the Suffering and unpleasant things which strengthen us in the spiritual life.
G  is for the Great family and relatives whom we were fortunate to have had in our life.
  is for the Interesting lessons that we have learned throughout the year.
V   is for the Voice that we have used to spread the words of God.
   is for the Ideals that we were taught when we were growing up and that we still have today.
N   is for the New knowledge that we gain each day.
G   is for the Goodness that we find in the people whom we meet.

T ... Tạ ơn mọi sự trên đời
H ... Hạnh thông phúc lộc đầy vơi mỗi ngày
A ... An cư Mỹ quốc vui thay
N ... Người tuy tứ xứ nhưng đầy thân quen
K ... Khoáng tâm, tử tế chẳng quên
S ... Sa cơ, thất bại... cũng nên vững lòng
G ... Gia đình, thân quyến vui đông
I ...   Ít nhiều cũng học, gắng công nên người
V ... Rải gieo Lời Chúa mọi nơi
I ...   In sâu tâm khảm, sáng ngời Thiện Chân
N ... Nhận thêm kiến thức xa gần
G ... Giữa nơi thiên hạ muôn vàn quý hay !

Email from: Giang Duc Nguyen

No comments:

Post a Comment