Saturday, April 24, 2021

Hương Lòng Kính Bái - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,

Trưa nay, thông qua bạn bè mới biết tin,

Nhà thơ Trầm Vân. Thầy giáo dạy toán Võ Văn Vạn, giáo sư danh tiếng của nhiều trường học ở miền Nam đã ra đi.

Thông tin thì ngắn gọn. Xin đọc trong link để biết tin...

 https://tramvan.wordpress.com/v-t-tram-van-2021/

Xin có bài thơ kính viếng...


No comments:

Post a Comment