Tuesday, April 27, 2021

Tiễn Thi Sĩ Trầm Vân - Nguyễn Thị Thêm


 Thì thôi người đã đi rồi

Nương theo mây trắng về nơi vĩnh hằng.

Hai bờ sinh tử cách ngăn

Từ nay vần điệu lặng căm tiễn người

Tám mươi hai tuổi rong chơi

Bảng đen phấn trắng xa xôi một thời

Câu thơ lục bát chơi vơi.

Trầm Vân thi sĩ ra khơi một mình

Con thuyền sinh tử vô tình.

Đưa thầy Võ văn Vạn vãng sinh mãn phần

Bốn phương thơ nối thành gần

Bạn thơ nhớ đến Trầm Vân nghẹn lời

Chút lòng tưởng niệm bồi hồi.

Nguyện hương linh được thảnh thơi cõi trời.

    

Nguyễn thị Thêm

No comments:

Post a Comment