Friday, September 10, 2021

Các Chú Kém Quá


Bà già đi bộ trên phố, nghe tiếng nổ, liền hỏi chú Công An:

- Tiếng nổ gì thế cháu ơi?

- Dạ, tiếng súng đại bác bà ạ!

- Sao mà nhiều thế? 

- Bắn 21 phát bà ạ, ông Tập Cận Bình sang Việt Nam.

Bà già phàn nàn: 

- Bộ đội bây giờ bắn kém quá, đến 21 phát đại bác mà chưa giết được thằng họ Tập!

Tên công an ......... 

 

 

Lượm trên mạng

1 comment: