Thursday, September 16, 2021

Mốt Mới


Nhân loại tiến hoá chiều nào đây?
Cớ sự làm sao lại thế này?
Giẻ rách bây giờ thành mốt mới.
Khi nào thì áo cũng như vầy?

Chẩm Tá Nhân

No comments:

Post a Comment