Monday, October 17, 2022

Tấc Lòng - Hàn Thiên Lương

 

Phải chăng Chức Nữ Ngưu Lang

Cớ chi mãi mãi xa đàng cách ngăn

Đêm đêm ta ngắm vầng trăng

Hỏi trăng  soi đến nhà nàng hay không?

 

Tháng năm ta mãi hoài mong

Tương tri hội ngộ cho lòng bớt đau!

Chức Ngưu quạ bắt nhịp cầu

Còn mình ai dệt nỗi sầu biệt ly?

 

Mùa thu ấy gặp làm chi

Thu nầy biền biệt -bao giờ trùng lai

Đêm đêm trở  mộng u hoài

Xóm Đông nàng thức, bến Đoài ta trông!

 

Ôi thôi chỉ một con sông
Đầu sông nàng đợi cuối sông ta chờ!

Biết làm sao? Chỉ dòng thơ

Tấc lòng xin gửi cho người ta thương!


Hàn Thiên Lương 

No comments:

Post a Comment