Thursday, February 16, 2023

Giận Thì Giận Mà Thương Vẫn Thương...!


 

Trích từ quán ven đường (Huỳnh chiếu Đẳng)

No comments:

Post a Comment