Friday, February 17, 2023

Hoài Cố Nhân - Hàn Thiên Lương


Vì chưng nhớ mãi chuyn đời

Cho nên vẫn nh nhng li c nhân.

Đêm hôm tr mng bao ln

Li ai vng ti mùa xuân thu nào?

…Hn thơ lc chn vườn đào

Thi nhân say tnh tìm vào tình mơ!

Ch qua đêm y trăng m,

Em v tiên cnh ta ch c nhân.

C nhân ơi hi c nhân,

Em v, ta đường trn gian nan.

Em đang cao vút mây ngàn,

Dư âm còn li cung đàn bit ly !


HànthiênLương 

No comments:

Post a Comment