Monday, December 22, 2014

Người Thắng Và Kẻ Thua


Người thắng luôn có cách giải quyết vấn đề, kẻ thua luôn gặp rắc rối khi  giải quyết.

Người thắng cuộc luôn có sẵn chương trình. Người bị thua luôn có sẵn lời bào chữa.

Người thắng nói: “Để tôi thực hiện việc đó cho  bạn”, kẻ thua bảo: “Đó không phải là công việc của tôi".

Người thắng nhìn thấy cách giải quyết cho mỗi trở ngại, kẻ thua nhìn thấy trở ngại trong mỗi lời giải.

Người thắng cuộc nói: “Có lẽ khó nhưng tôi có thể  làm được”, kẻ bị thua bảo: “Tôi làm được nhưng nó khó quá”.

Khi người thắng phạm sai lầm, anh ta nhận: “Tôi đã sai” còn khi kẻ thua phạm sai lầm, anh ta phân bua: “Đó không phải lỗi của tôi”.

Người thắng thực hiện những lời cam kết, kẻ thua thực hiện những lời hứa hẹn.

Người thắng có những ước mơ, kẻ thua có một âm mưu.

Người thắng nói: “Tôi phải làm điều gì đó”, kẻ thua nói: “Điều đó phải được làm”.

Người thắng là một bộ phận của tập thể, kẻ thua nằm bên ngoài tập thể.

Người thắng nhìn thấy lợi ích, kẻ thua nhìn thấy đau khổ.

Người thắng nhìn thấy những khả năng, kẻ thua nhìn thấy trở ngại.

Người thắng tin rằng tất cả mọi người sẽ chiến thắng, kẻ thua tin rằng họ chiến thắng những người thua cuộc.

Người thắng như là một máy điều nhiệt, kẻ thua như là cái nhiệt kế.

Người thắng thích những điều mình nói, kẻ thua nói những điều họ thích.

Người thắng sử dụng những lý lẽ cứng rắn bằng ngôn từ mềm mại.
 Kẻ thua sử dụng những lý lẽ mềm mại bằng ngôn từ cứng rắn.

Người thắng kiên định với những giá trị cao đẹp nhưng bỏ qua những điều nhỏ nhặt, kẻ thua cứng rắn với những điều nhỏ nhặt nhưng bỏ qua những giá trị cao đẹp.

Người thắng sống theo triết lý của sự cảm thông: “Đừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình”, kẻ thua sống bằng  lý lẽ: “Hãy làm điều đó trước khi nó làm cho mình”.

 
Hi! Hai sưu tầm 

No comments:

Post a Comment