Wednesday, December 17, 2014

Phiên Âm Tiếng Anh


"Chuyên gia phiên âm" này nên cho đứng ngang hàng với "tự điển gia" đã xuất bản cuốn "tự điển thành ngữ" (cho học sinh dùng để học tiếng Anh) trong đó có vài câu như:
  
          Khẩu Phật tâm xà:  Port Buddha, heart soap.
         Tích tiểu thành đại: Contain urine become shit.

          Hết ý kiến! Phục close soil! (phục sát đất!)

          Mấy thầy dậy Anh Văn cần kiếm từ điển này.
          Tình cờ đọc một sách giáo khoa ở VN dạy tiếng Anh có phiên âm (trắng trợn) như thế này.

          Mời các bác xem:


Kim Hoa sưu tầm

No comments:

Post a Comment