Tuesday, January 13, 2015

Biên Hòa Memories #572 / Bốn mùa thương nhớ / Thơ V*T*T

Bốn mùa thương nhớ nhớ thương
Lấy nhau chẳng đặng nhớ thương trọn đời!

No comments:

Post a Comment